Дигитализация и опазване на документалната история
на ИУ – Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България
Договор за безвъзмездна финансова помощ № 24-10-М2-6 /24.04.2015 г.

Икономически университет – Варна е университет с 95-годишна история и утвърдени традиции в областта на висшето образование и науката. Във всички класации на българските университети, публикувани през последните години (на работодателски организации, медии, социологически агенции) ИУ – Варна е неизменно в първата петица на най-добрите и предпочитани университети в България. В ИУ – Варна, по над 30 специалности, се обучават около 13000 студента в трите степени на образование – бакалавър, магистър, доктор. Развитието на университета и интересът към него, както и добрият мениджмънт, осигуряват стабилно финансово състояние, което дава възможност за постоянни и сериозни инвестиции в поддържане и обогатяване на материално-техническата база, на достатъчен и качествен преподавателски състав и неговото научно развитие, което пък гарантира и за в бъдеще качеството на обучение и подготовката на отлични специалисти с възможности за пълноценна реализация.

Университетската библиотека е една от най-модерните библиотеки в България, с най-съвременно техническо оборудване и напълно автоматизиран процес на обработка и контрол на фонда и обслужване на читателите. Библиотеката е разположена на площ от 2100 кв. м с просторна читалня, която осигурява условия за самостоятелна работа и ползване на литературата и електронните ресурси на библиотеката. Към момента, библиотеката разполага с роботизиран скенер от най-висок клас и отделен сървър, с достатъчен капацитет за обработка и съхранение на дигитализирания фонд.