Дигитализация и опазване на документалната история
на ИУ – Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България
Договор за безвъзмездна финансова помощ № 24-10-М2-6 /24.04.2015 г.

1) Изграждане на „Дигитализационен център” към университетска библиотека
Създаване на модерно оборудван и функциониращ „Дигитализационен център“, за нуждите на който ще бъде обособено самостоятелно помещение, като в читалнята на библиотеката се изгради декоративна стъклена преграда. 

2) Дигитализация на „Архивния фонд” на библиотеката
Дигитализация и предоставяне за ползване на Архивния фонд на библиотеката, който представлява колекция от публикациите на преподавателите в ИУ – Варна от създаването на университета до наши дни. Колекцията наброява над 3 000 заглавия на книги – учебници, сборници, монографии и пр. Предвидена е дигитализацията и на 400 документа – отчети, доклади, статии, снимки и пр., представящи историята на университета. 

3) Осигуряване на специализиран софтуер за организация и контрол на достъпа и ползването на дигиталните копия през електронния каталог на библиотеката
Закупуването, адаптирането и внедряването на специализиран софтуер за ползване и контрол на достъпа на документи в пълен текст, който ще осигури бързо и удобно ползване на дигитализирания „Архивен фонд“, както и на останалата част от фонда на библиотеката, чрез уеб базирана платформа.

4) Обучение за работа, поддържане и разширяване на дигиталния архив и предоставяне на услуги за потребителите в рамките на дигитализационния център
Обучението ще бъде проведено от специалисти, запознати с инсталирания софтуер и новозакупената техника. Поради спецификата и изцяло новите дейности, за специалистите от библиотеката и дигитализационния център, обучението е важно за по-нататъшното поддържане, ефективно и качествено изпълнение на дейностите по дигитализация, както и за обслужването на читателите. Отделно ще бъдат специално обучени студенти и библиотекари, наети да извършат дейности по дигитализацията. 

5) Проучване на опита и добрите практики в областта на дигитализацията и управлението на библиотеките в Норвегия в областта на създаване на дигитални библиотечни колекции и подобряване на информационното обслужване на потребителите

6) Публичност и визуализация на проекта
С цел с цел повишаване на прозрачността при изпълнението на проекта, финансиран по ФМ на ЕИП 2009-2014 и повишаване на информираността на широката общественост и медиите, ще бъде изпълнен план за информираност и прозрачност на проект.

7) Управление и администриране на проекта
Функциите по управление на проекта ще се осъществяват от квалифициран и опитен екип, което гарантира осигуряването на добро изпълнение, контрол и отчетност на дейностите по реализацията на проекта.