Дигитализация и опазване на документалната история
на ИУ – Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България
Договор за безвъзмездна финансова помощ № 24-10-М2-6 /24.04.2015 г.
  • Създадена дигитална колекция "Архив на културното-историческото наследство на академичната общност в ИУ - Варна"
  • Предоставени възможности за ползване на каталога на библиотеката и достъп до пълните текстове на документите чрез съвременна уеб базирана платформа
  • Обучени и подготвени специалисти от библиотеката, които да работят в дигитализационния център, да обслужват потребителите и да осигурят устойчивото попълване на дигиталните колекции с нови цифровизирани документи
  • Създадени професионални контакти с експерти от партньорската организация в Норвегия, което ще подпомогне бъдещо сътрудничество и обмяна на опит в областта на информационното и библиотечно обслужване

 

Ефектът от изпълнението на проекта ще бъде в посока модернизиране на предоставяните от библиотеката ресурси и услуги и стъпка напред в процесите на дигитализация и предоставяне на достъп до сериозен културно-исторически ресурс, както и опазването му за бъдещите поколения.