Дигитализация и опазване на документалната история
на ИУ – Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България
Договор за безвъзмездна финансова помощ № 24-10-М2-6 /24.04.2015 г.

Основната цел на проекта е дигитализация и опазване на архивния фонд на библиотеката и историята на университета като част от културно-историческата и научна история на страната и предоставянето му за ползване от студенти, преподаватели, учени и изследователи и на широката общественост.

Специфични цели:

  • Пълното техническо оборудване на дейностите и процесите по дигитализацията на книги и други документи;
  • Създаване на организация, натрупване на опит и подготовка на специалисти от библиотеката, които да организират, управляват и осъществяват дейностите по дигитализация в бъдещето развитие на Дигитализационния център;
  • Осигуряване на достатъчно количество цифрови документи, които да бъдат полезни и да подпомагат изследователския процес;
  • С помощта на закупения и инсталиран софтуер да се осигури удобното и ефективно търсене на документи и ползването им в онлайн среда без да се нарушават авторските права.